RWE Renewables

RWE neemt met unieke concepten deel aan offshore wind tender Hollandse Kust West

RWE neemt met unieke concepten deel aan offshore wind tender Hollandse Kust West
  • Innovatieve ecologische concepten leiden tot een netto positief effect op de biodiversiteit tijdens de bouw en exploitatie van offshore locatie VI
  • Perfecte match van vraag en aanbod zorgt voor volledige systeemintegratie bij offshore site VII, inclusief 600 MW elektrolyse capaciteit voor productie groene  waterstof,  e-boilers voor verwarming en batterijopslag
  • Uitgebreid Onderzoeks- & Ontwikkelingsprogramma over Noordzee-ecologie met vooraanstaande partners in Nederland, om lokaal onderzoek en bedrijfsleven te stimuleren en kennis te delen

Essen, 16 mei 2022

RWE Image
‘RWE wil stevig bijdragen aan de ambities van de Nederlandse regering op het gebied van offshore wind en we zijn dan ook blij dat we hebben ingeschreven op de aanbesteding voor Hollandse Kust West. We hebben unieke ontwerpen voor de locaties VI en VII ingediend, op basis van 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen en beheren van offshore windparken in nauwe samenwerking met de plaatselijke overheden waar we actief zijn. Ons ontwerpvoorstel voor HKW VI combineert meerdere innovaties om het windpark te bouwen en te exploiteren in harmonie met het ecosysteem van de Noordzee. Om lokaal onderzoek en het bedrijfsleven te stimuleren, zullen we ook investeren in een uitgebreid R&D-programma voor offshore wind met toonaangevende partners in Nederland. Om volledige systeemintegratie van offshore windparken te realiseren, bestaat ons concept voor HKW VII uit een perfecte match tussen vraag en aanbod door offshore wind te combineren met elektrolyse capaciteit van 600 MW voor de productie van groene waterstof en andere flexibele vraagoplossingen zoals e-boilers en batterijopslag. We zijn ervan overtuigd dat ons bod een blauwdruk zal zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie offshore windparken in de Noordzee en daarbuiten.’

Roger Miesen, RWE Country Chair Nederland

RWE neemt deel aan de Nederlandse offshore wind tender voor Hollandse Kust West (HKW). Het bedrijf heeft biedingen ingediend voor zowel HKW locatie VI als HKW locatie VII, die bijdragen aan de ambitieuze ontwikkelingsdoelstelling van de Nederlandse regering om vóór 2030 21 gigawatt (GW) wind offshore te realiseren. De locaties liggen in de Noordzee, ongeveer 53 kilometer uit de Nederlandse kust. Beide velden zullen elk meer dan 760 megawatt (MW) aan offshore windcapaciteit leveren. Daarnaast streeft het door RWE beoogde ontwerp voor HKW locatie VI naar een netto positief effect voor het ecosysteem van de Noordzee, terwijl het concept van RWE voor HKW locatie VII een blauwdruk is voor de integratie van offshore windparken in het Nederlandse energiesysteem, onder meer door de combinatie met een 600 MW elektrolyser op land, met toegang tot opslagcapaciteit in de zogeheten waterstofbackbone.

Hollandse Kust West VI: Innovaties voor een netto positief effect op de biodiversiteit

Offshore innovaties zijn een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van RWE. Innovaties zijn dan ook een integraal onderdeel van het RWE voorstel voor HKW locatie VI, waardoor dit offshore windpark in evenwicht met het ecosysteem gebouwd en geëxploiteerd zal worden. RWE's unieke concept voor het ontwerp van HKW VI beperkt de negatieve effecten van offshore wind op flora en fauna - boven én onder de zeespiegel - en zet tegelijk belangrijke stappen in de richting van het opnieuw tot ontwikkeling brengen van dat ecosysteem in de Noordzee. De onderneming bouwt daarbij voort op haar jarenlange onderzoek bij bestaande offshore windparken en projecten die momenteel in ontwikkeling respectievelijk in aanbouw zijn, zoals Kaskasi in de Duitse Noordzee. Er worden bijvoorbeeld innovatieve oplossingen gerealiseerd om vogels en vleermuizen veilig tussen de turbines en onder het rotor oppervlak door te laten vliegen. Verder wil RWE het gebied opnieuw laten verwilderen door er kunstmatige riffen en drijvende tuinen aan te leggen. Dit zal het leefgebied verbeteren, de voedselketen versterken en ten goede komen aan alle soorten, zoals vogels, vissen en zeezoogdieren. De bescherming van de fauna is ook tijdens de bouw een belangrijk punt: om de verstoring door het plaatsen van monopile funderingen tot een minimum te beperken, zal RWE een speciale vibro heitechniek toepassen.

Een ander belangrijk onderdeel van het voorstel dat RWE heeft ingediend is het werken aan kennisleiderschap over de Noordzee-ecologie door te investeren in een uitgebreid Research & Development (R&D)-programma, met toonaangevende partners, waaronder topuniversiteiten en onderzoeksinstituten uit Nederland, en om lokaal onderzoek naar innovaties en het bedrijfsleven te stimuleren. Dit betekent het creëren van veel nieuwe onderzoeks- en promotieplaatsen. Daarnaast heeft RWE het voornemen om bij HKW VI een uitgebreid technologisch monitoringsysteem op te zetten en kennis breed en transparant te delen om alle belanghebbenden bij offshore wind in staat te stellen zoveel mogelijk voor ecologie te doen – aan de hand van een zogeheten 'living lab'.

Hollandse Kust West VII: Blauwdruk voor het toekomstige Nederlandse energiesysteem

Om de uitdagingen van het goed op elkaar afstemmen van de fluctuerende elektriciteitsproductie uit duurzame energiebronnen en de flexibele vraag naar energie de baas te kunnen zijn, heeft RWE een blauwdruk ontwikkeld voor de integratie van offshore windparken in het Nederlandse energiesysteem. Het bedrijf wil een grote stap zetten in de systeemintegratie van offshore wind. Met dat doel richt RWE zich op het combineren van het HKW VII offshore wind park met een 600 MW elektrolyser voor de productie van groene waterstof op land, waarbij zowel waterstof als elektriciteit geleverd wordt aan bestaande en nieuwe klanten en de industrie. Verder wil de onderneming e-boilers bouwen voor warmtevoorziening voor woonwijken, batterijopslag en laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen realiseren. Een groot deel van de investeringen wordt gepland in de provincies Groningen en Brabant, in nauwe samenwerking met partners in die regio's. Daarnaast is RWE ook van plan om de commerciële toepassing van nieuwe technologieën te versnellen, door een groot aantal innovatieve bedrijven en startups te ondersteunen bij het demonstreren van hun innovatie in een operationele omgeving. Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om de vraag naar energie perfect af te stemmen op het flexibele opwekprofiel van het windpark en zo bij te dragen aan de netstabiliteit.

Samenwerking

De uitgebreide set oplossingen op het gebied van systeemintegratie en de ecologische maatregelen, het onderzoek en het delen van kennis zullen in samenwerking met meer dan 40 partners worden uitgevoerd. RWE zal start-ups en nieuwkomers ondersteunen bij het demonsteren van hun innovatie in een operationele omgeving. Maar ook klanten en industriële partners zullen worden geholpen bij het decarboniseren van hun bedrijf met nieuwe investeringen die meer flexibiliteit in vraag mogelijk maken. Daarnaast zal RWE samenwerken met universiteiten, hogescholen en mbo-scholen op het gebied van kennisdeling en -verspreiding.

Een toonaangevende speler in duurzame energie met een sterke positie in Nederland

RWE is een toonaangevende wereldspeler in duurzame energie en nummer 2 wereldwijd in offshore wind. Het bedrijf heeft momenteel een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 3 GW aan offshore windparken in bedrijf, de windparken Sofia (1,4 GW voor de Britse kust) en Kaskasi (342 MW voor de Duitse kust) in aanbouw, en in totaal meer dan 10 GW beveiligde capaciteit in ontwikkeling. RWE is al jaren een partner van de Nederlandse overheid om de energietransitie verder te brengen door te investeren in schone energieoplossingen. Nederland is een van de belangrijkste markten waar RWE haar duurzame energieportfolio verder wil uitbreiden. RWE exploiteert momenteel zeven windparken op land met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 330 MW (het pro-rata-aandeel van RWE), waarbij er nieuwe in ontwikkeling en aanbouw zijn, evenals zonneparken, waaronder het drijvende zonne-energieproject in Amer. RWE werkt ook aan de uitbreiding van CO2-vrije flexibele productiecapaciteit en aan de ontwikkeling van onshore en offshore waterstofprojecten, zoals H2opZee, NortH2 en FUREC, om de industrie CO2 te laten reduceren.

Downloads

Verdere Mededelingen

RWE start werkzaamheden windpark Karolinapolder

15.02.2024

Lees verder

Resultaat metingen windpark N33

25.07.2023

Lees verder

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

06.03.2023

Lees verder