Disclaimer*

Algemene voorwaarden van de nieuwsbrief

Bij RWE Aktiengesellschaft (‘RWE’) kunnen geïnteresseerden zich abonneren op een nieuwsbrief. Daardoor biedt RWE hun de mogelijkheid om via e-mail regelmatig informatie te ontvangen over RWE-aandelen en de RWE Group. Dit aanbod is onderhevig aan de volgende voorwaarden.

Deel 1: Registratie

(1) U kunt zich registreren voor de RWE-nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Daarmee registreert u zich met uw e-mailadres voor het abonnement op de nieuwsbrief. U ontvangt vervolgens automatisch een e-mail op het door u verstrekte e-mailadres. Door deze e-mail te beantwoorden bevestigt u nogmaals uw registratie voor het abonnement op de RWE-nieuwsbrief. Via deze procedure wordt voorkomen dat personen zonder toestemming of abusievelijk het e-mailadres van iemand anders gebruiken voor het abonnement op de nieuwsbrief. 

(2) Bij geslaagde registratie voor het abonnement op de nieuwsbrief, worden deze algemene voorwaarden als geaccepteerd beschouwd.

Deel 2: Verstrekking van algemene gegevens en informatie

(1) RWE streeft ernaar om de nauwkeurigheid van de informatie en gegevens in de nieuwsbrief en op de website te waarborgen. RWE is echter niet aansprakelijk voor en garandeert niet de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Dit is ook van toepassing op alle websites waarnaar links verwijzen. RWE is niet aansprakelijk voor de content van websites die worden bezocht door te klikken op dergelijke links. RWE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en aanvullingen aan de verstrekte informatie en gegevens aan te brengen. 

(2) De informatie in de nieuwsbrief en op de website bevatten vooruitblikkende verklaringen. Deze verklaringen zijn een weerspiegeling van de meningen, verwachtingen en aannames van de directie en zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is voor de directe ten tijde van de verklaring. Vooruitblikkende verklaringen worden niet beschouwd als een belofte op de verwezenlijking van toekomstige resultaten en ontwikkelingen en bevatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Daadwerkelijke resultaten en ontwikkelen kunnen derhalve wezenlijk verschillen van de verwachtingen en aannames die daarin door verschillende factoren worden uitgesproken. Tot deze factoren behoren voornamelijk veranderingen van de algemene economische en concurrerende omgeving. Daarnaast kunnen ontwikkelingen op financiële markten en valutaschommelingen, wijzigingen in nationale en internationale wet- en regelgeving, met name met betrekking tot belastingregelgeving en andere factoren van invloed zijn op toekomstige resultaten en ontwikkelingen van het bedrijf. RWE of diens aangesloten filialen zijn niet verplicht om vooruitblikkende verklaringen die in dit bericht staan bij te werken.

Deel 3: Beursgegevens

(1) De beursgegevens in de nieuwsbrief en op de website zijn afkomstig van Eurolandcom AB. RWE is niet aansprakelijk voor de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van deze overgedragen informatie en gegevens. De informatie en gegevens (met inbegrip van beursnoteringen) die in de nieuwsbrief en op de website staan, geven de gebruiker een overzicht van onze groep bedrijven voor informatiedoeleinden en mogen niet worden beschouwd als een suggestie of aansporing voor het kopen, verkopen of verhandelen van effecten. 

(2) RWE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder verloren winst, als resultaat van het gebruik van de informatie of gegevens op deze website. 

(3) Dit is niet van toepassing op de rechten en plichten die tussen RWE en de gebruiker van de nieuwsbrief of derden bestaan.

Deel 4: Contractuele relaties

(1) Deze nieuwsbrief kan samenwerking met verschillende serviceproviders bevatten. RWE geeft gebruikers de mogelijkheid om websites van partnerbedrijven via de nieuwsbrief te bezoeken. Door gebruik te maken van deze diensten, gaan nieuwsbriefabonnees een contractuele relatie aan met de betreffende serviceprovider of partnerbedrijf, waarop de betreffende contractuele bepalingen van de serviceprovider of partnerbedrijf van toepassing zijn. 

(2) De wettelijke en contentgerelateerde verantwoordelijkheid voor de aangeboden diensten op deze websites van partnerbedrijven ligt geheel bij het betreffende partnerbedrijf, waarvan de website kan worden bezocht via de nieuwsbrief. Het gebruik van diensten van een serviceprovider resulteert in een contractuele relatie tussen het betreffende partnerbedrijf en de gebruiker, in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op deze contractuele relatie.

Deel 5: Aansprakelijkheid

(1) RWE stelt alles in het werk om technische storingen met betrekking tot het versturen van de nieuwsbrief zoveel mogelijk te voorkomen. Echter, onverminderd de andere bepalingen van de disclaimer in het impressum van RWE, is RWE niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in overdracht, storing van technische faciliteiten, dienstonderbrekingen, foutieve inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of andere factoren die van invloed zijn op het abonnement op de nieuwsbrief, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid door RWE, diens medewerkers of agenten. 

(2) De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen doen geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van RWE conform de Duitse productaansprakelijkheidswetgeving of andere verplichte wettelijke vereisten. De aansprakelijkheid van RWE zal anders uitgesloten zijn. 

(3) Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de prijzen van producten en diensten die in de nieuwsbrief zijn geplaatst.

Deel 6: Wijzigingen van de algemene voorwaarden/onderbreking en beëindiging van de nieuwsbrief

(1) RWE behoudt het recht voor om deze algemene voorwaarden die dit vrijwillige aanbod regelen te allen tijde volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In zo'n geval worden de gebruikers geïnformeerd over de gewijzigde algemene voorwaarden via een kennisgeving die naar het e-mailadres wordt gestuurd dat is gebruikt in het registratieproces. Als de gebruiker het abonnement voortzet na de gewijzigde algemene voorwaarden, wordt dit gezien als goedkeuring van deze gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk bezwaar indient. RWE zal de gebruiker informeren over de geïmpliceerde goedkeuring in de kennisgeving over de wijziging. Als de gebruiker weigert om de algemene voorwaarden goed te keuren, wordt de registratie van de gebruiker voor het abonnement op de nieuwsbrief ongedaan gemaakt en ontvangt de gebruiker geen nieuwsbrieven meer. 

(2) De abonnee heeft niet het recht om de nieuwsbrief te ontvangen. RWE behoudt het recht voor om te allen tijde de verspreiding van de nieuwsbrief tijdelijk te onderbreken en om deze volledig of gedeeltelijk te beëindigen.

Deel 7: Annulering

(1) Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de gebruiker te allen tijde en zonder kennisgeving worden geannuleerd. Om het abonnement te annuleren, moet gebruik worden gemaakt van de link voor afmelden die in de nieuwsbrief staat. 

(2) Na annulering zal RWE de persoonsgegevens verwijderen die in overeenstemming met de in-house termijnen zijn opgeslagen. Bij annulering van het abonnement op de nieuwsbrief stopt RWE met het sturen van nieuwsbrieven via e-mail.

Deel 8: Auteursrecht

(1) De RWE-nieuwsbrief wordt alleen gepubliceerd met de volledige voorafgaande toestemming van RWE. De nieuwsbrief mag echter worden doorgestuurd voor niet-commerciële doeleinden. Alle handelsmerken (namen en/of logo's) die in de nieuwsbrief staan mogen over het algemeen alleen worden gebruikt door de eigenaren van de handelsmerken. 

(2) Op de gehele inhoud van de nieuwsbrief berust auteursrecht. Voor de reproductie van informatie en gegevens, met name het gebruik van tekst, tekstdelen en afbeeldingen, is de voorafgaande goedkeuring van RWE vereist. 

(3) Tenzij anders aangegeven hebben RWE, alsmede iStockphoto LP en Fotolia de rechten op de afbeeldingen. Kopiëren en onbevoegd gebruik, zowel commercieel als niet-commercieel, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de rechten, is verboden.

Deel 9: Gegevensbescherming

(1) Wij verwerken alleen het e-mailadres, uw naam en andere persoonsgegevens die u hebt verstrekt bij het bestellen van de nieuwsbrief zodat wij de nieuwsbrief regelmatig naar u kunnen sturen. 

(2) De wettelijke basis voor het verwerken van het e-mailadres dat u hebt verstrekt is uw toestemming conform deel 6, paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben deze toestemming ontvangen via de dubbele opt-in-procedure en hebben dit gedocumenteerd. In verband met gegevensverwerking voor het versturen van nieuwsbrieven, worden gegevens alleen doorgegeven aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de service. 

(3) U hebt het recht om de toestemming die u aan ons hebt gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde te herroepen, door te klikken op de knop "Afmelden" Uw herroeping is niet van invloed op de legaliteit van de uitgevoerde verwerking op basis van de toestemming tot uw herroeping. U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen, bijv. via de post, om u af te melden voor de nieuwsbrief. 

(4) Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief door te klikken op de knop "Afmelden", wordt u verwijderd van de mailinglijst. De gegevens worden verwijderd, zodra deze niet langer noodzakelijk zijn om het doel te vervullen waarvoor ze werden verzameld. Als u de herroeping via post of e-mail verstuurd, kunnen wij niet garanderen dat deze direct wordt verwerkt. 

(5) U kunt meer informatie over gegevensbescherming bij RWE opvragen door het zoekwoord "gegevensbescherming in te voeren bij datenschutz@rwe.com.

Deel 10: Slotbepalingen

Op alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de huidige bepalingen is het Duits recht van toepassing. 

Alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de huidige bepalingen worden behandeld door de rechtbank in Essen. 

 

Voor het laatst bijgewerkt: juni 2018

 

*Dit is een niet bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. De Duitse versie van deze disclaimer is de enige bindende versie.