RWE Image

Hernieuwbare energie speelt steeds grotere rol

Windenergie in Nederland

In Nederland waait het vaak en hard. Wind raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

49% CO2-reductie in 2030

Nederland moet 49% CO2-reductie behalen in 2030. Er is aan vijf ‘klimaattafels’ gewerkt aan aanvullende maatregelen en de verwachting is dat de beoogde 49% reductie daarmee te realiseren is. Met dit akkoord wordt door Nederland ook invulling gegeven aan de Europese doelstellingen.

Vanuit de elektriciteitssector moet 20 megaton CO2 gereduceerd worden. De belangrijkste bijdrage hiervoor is de uitfasering van de kolencentrales en de inzet van hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Hierdoor zal in 2030 ongeveer 75% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn.

Afspraken klimaatakkoord – elektriciteitstafel

Om de doelstelling voor de elektriciteitstafel te realiseren zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt in het klimaatakkoord:

  • Groei van wind op zee naar minimaal 11,5 GW (= 49 TWh) in 2030;
  • Decentrale overheden zorgen dat de ruimtelijke maatregelen voor hernieuwbare energie op land in een groot deel van de regio’s medio 2021 zijn afgerond;
  • De ambitie voor de grootschalige (> 15 kW) elektriciteitsproductie op land bedraagt tenminste 35 TWh-productie in 2030 (waaronder 500 nieuwe windmolens);
  • Het kabinet voert per 2020 een CO2-minimumprijs voor de productie van elektriciteit in met een prijs oplopend tot € 31,90 in 2030.
  • De SDE+ wordt verbreed naar nieuwe CO2-reducerende technologieën en omgedoopt tot de SDE++.